Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Pracownia badań bakteriologicznych BADBAK ("BADBAK")
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: "RODO"), niniejszym informuje, że:
• Podane przez Panią/Pana dane osobowe są wymagane przepisami prawa.
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BADBAK.
• Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer 22-741-00-00 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
• prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z art. 23 i nast. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1318) - w celu świadczenia Pani/Panu świadczeń zdrowotnych, dokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• w celu dochodzenia przez Administratora roszczeń w związku z udzielonym Pani/Panu świadczeniami zdrowotnymi w związku z uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Przetwarzane dane osobowe mogą zostać ujawnione:
• Narodowemu Funduszowi Zdrowia – w razie, gdy świadczenia zdrowotne udzielane Pani/Panu są finansowane ze środków publicznych;
• osoby i podmioty, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1318);
• osobom (np.: lekarze, fizjoterapeuci) które wykonywać będą w imieniu Administratora Pani/Panu świadczenia zdrowotne oraz wszelkie czynności z tym związane;
• innym dostawcom usług IT, firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług prawnych i windykacyjnych;
• wszelkim podmiotom publicznym, w tym organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania w zakresie wykonywanych przez nie obowiązków.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez: przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
• dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
• dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
• zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
• skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: (i) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, (ii) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
• dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przez BADBAK przetwarzane, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia - z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 6 lipca 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1318): prawo dostępu do danych osobowych; prawo do sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Drukuj E-mail